Εκλογες Μεσσηνιας 2019

Η ανάδειξη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και την πορεία που αυτή θα ακολουθήσει. Με δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνιστά φορέα τοπικής δημοκρατίας, και μάλιστα άμεσης, είναι εύλογο οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της να έχουν σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες

Με την εγκύκλιο αυτή γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν όλες οι αναγκαίες διευκρινήσεις, με τον κατά το δυνατόν, απλούστερο και συστηματικότερο τρόπο και μάλιστα αρκετά νωρίτερα από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό παρατίθεται Παράρτημα, στο οποίο, εκτός από τις κρίσιμες προθεσμίες και τη συναφή νομοθεσία, περιλαμβάνονται παραδείγματα εξαγωγής αποτελεσμάτων για όλες τις κατηγορίες των εκλογών.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων και των Κοινοτήτων θα γίνουν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2006 και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006.

Οι εκλογές αυτές έχουν μία ιδιαιτερότητα, κυρίως λόγω της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Οι αλλαγές που επέρχονται στην εκλογική διαδικασία θα παρουσιαστούν αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν, μπορούν όμως επιγραμματικά να συνοψιστούν στα εξής:

 • Ως επιτυχών συνδυασμός αναδεικνύεται από την πρώτη Κυριακή αυτός που θα συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 42% επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων
 • Διευρύνονται τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για τους υποψήφιους στα αιρετά αξιώματα
 • Εισάγεται ο όρος “τοπικό διαμέρισμα”, ο οποίος αντιστοιχεί στον όρο “δημοτικό διαμέρισμα” που είχε θεσπιστεί με το άρθρο 2, παρ. 10 του ν. 2539/1997 (Α’ 244)
 • Δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα
 • Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 4.000 κατοίκων αναγνωρίζονται σε Δήμους
 • Αλλάζει το πληθυσμιακό κριτήριο για το διαχωρισμό των τοπικών συμβουλίων σε 3μελή, 5μελή και 7μελή, ενώ ο Πρόεδρος των 5μελών και των 7μελών τοπικών συμβουλίων δεν είναι πλέον μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για πρώτη φορά θα τύχουν εφαρμογής στις επικείμενες εκλογές οι διατάξεις του ν.3202/2003 (Α΄284) για τις εκλογικές δαπάνες κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Οι διατάξεις αυτού του νόμου είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι θα κληθούν να διεξάγουν τον προεκλογικό τους αγώνα εντός συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο εγγυάται την ισονομία μεταξύ τους και τον έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών τους. Στις περιπτώσεις, δε, που καταγγελθούν παρατυπίες υποψηφίων ή και συνδυασμών, τότε προβλέπονται βαρύτατες ποινές από ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται για συγκεκριμένα παραπτώματα σε επίπεδο Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις ως πληθυσμός κάθε ΟΤΑ ή δημοτικού ή τοπικού διαμερίσματος νοείται ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους της 18ης Μαρτίου 2001 (Β΄715).

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το ’ρθρο Τρίτο του ν. 3463/2006 (Α΄114), για τελευταία φορά στις επικείμενες εκλογές αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή τους είναι ο Νομάρχης.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στη συντακτική ομάδα που αποτελείται από τους:

 1. Βίκυ Γιαβή, Προϊσταμένη της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τηλ. 210-3226666
 2. Αγγελική Βλάχου, Τμηματάρχη στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τηλ. 210-3236266
 3. Αντώνη Καρβούνη, Εισηγητή στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τηλ. 210-3312470
 4. Κίμωνα Σιδηρόπουλο, Εισηγητή στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ,τηλ.210-3238653

Τα εκλογικά παραδείγματα επιμελήθηκε ο Χριστόφορος Αναστασιάδης, Εισηγητής στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, τηλ. 210-3228589.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών2. Εκλογείς και Εκλόγιμοι2.1 Εκλογικό δικαίωμα2.2 Εκλογείς2.3 ‘Aσκηση εκλογικού δικαιώματος2.4 Εκλόγιμοι2.4.1 Μεταδημότευση υποψηφίων3. Κωλύματα Εκλογιμότητας4. ΑσυμβίβασταΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
1. Υποψηφιότητες1.1 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή δημοτικών αρχών1.1.1 Για Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο1.1.2 Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς σταυρό προτίμησης1.1.3 Για Συμβούλια Δημοτικών Διαμερισμάτων1.1.4 Για Τοπικά Συμβούλια1.2 Αριθμός Υποψηφίων για εκλογή κοινοτικών αρχών1.3 Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα2. Κατάρτιση συνδυασμών2.1 Κατάρτιση Συνδυασμών Δήμων2.1.1 Κατάρτιση συνδυασμών Δήμων με Δημοτικά Διαμερίσματα2.1.2 Κατάρτιση συνδυασμών Δήμων με Τοπικά Διαμερίσματα2.2 Δικαιολογητικά για τη Δήλωση Συνδυασμού Δήμου2.3 Κατάρτιση Συνδυασμών Κοινοτήτων2.4 Δικαιολογητικά για τη Δήλωση Συνδυασμού Κοινότητας2.5 Υποβολή δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού2.6 Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού2.7 Παραίτηση – θάνατος υποψηφίουΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
1. Ανακήρυξη2. Κοινοποίηση3. Δικαιώματα του συνδυασμού4. Υποχρεώσεις υπηρεσιώνΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
1. Γενικά2. Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων3. Σταυρός προτίμησης3.1 Σταυροί προτίμησης σε Δήμους3.2 Σταυροί προτίμησης σε Κοινότητες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

   1. 1. Γενικά
  1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

   1. 1. Κατανομή εδρών από την πρώτη ψηφοφορία
   1. 1.1 Κατανομή εδρών δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων
   1. 1.2. Κατανομή εδρών στα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων
   1. 1.3 Κατανομή εδρών στα τοπικά συμβούλια
   1. 1.4 Εκλογή παρέδρων
   1. 2. Κατανομή εδρών τη δεύτερη Κυριακή
   1. 2.1 Κατανομή εδρών Δημοτικών Συμβουλίων
   1. 2.2 Κατανομή εδρών στα Δημοτικά Διαμερίσματα
  2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

  1. ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

   1. 1. Δημοτικοί- Κοινοτικοί Σύμβουλοι
   1. 2. Σύμβουλοι Δημοτικών Διαμερισμάτων
   1. 3. Τοπικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  1. 1. Δικαίωμα ένστασης και περιεχόμενο αυτής
  1. 2. Προθεσμίες και αρμόδιο δικαστήριο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

   1. 1. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών σε δήμους εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%
   1. 2. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών στις Κοινότητες εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό μέχρι και 60%
   1. 3. Κατανομή εδρών επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών, εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε σε Δήμους ή Κοινότητες ποσοστό πάνω από 60%
   1. 4. Κατανομή εδρών στα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων
   1. 4.1 κατανομή εδρών εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι 60%
   1. 4.2 κατανομή εδρών εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό πάνω από 60%
   1. 5. Κατανομή εδρών τοπικών συμβουλίων
  1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ4. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ